SERIA BADAŃ

Powstrzymywanie reakcji pokazano również w serii badań przeprowa­dzonych przez Bergera i współpracowników (Berger i in., 1981), którzy odkryli, że obecność audytorium motywuje badanych do powstrzymania jawnych zachowań (np. poruszanie ustami podczas czytania, głośne licze­nie) podczas wykony wania zadania. Ponieważ te strategie towarzyszą ucze­niu się, ich tłumienie może hamować wykonanie trudnych zadań. W przy­padku zadań łatwych eliminowanie takich otwartych praktyk może mieć korzystny wpływ, zmuszając osobę do używania bardziej symbolicznych środków, co powinno wpłynąć na poprawę wykonania. Podsumowanie tych obserwacji jest następujące: jeśli z jakiegoś powodu dana osoba czuje się zmuszona zahamować jawne praktyki motoryczne, to będzie to przeszkodą w uczeniu się nowego materiału. Berger twierdzi następnie, że osoby ob­serwowane podczas uczenia się odczuwają skrępowanie z powodu norm kulturowych, które zniechęcają je do takich jawnych zachowań. A zatem obecność widowni powinna ułatwiać wykonanie zadań prostych, ale kom­plikować trudne. W kilku eksperymentach Berger i współpracownicy znaleźli dowody popierające tę hipotezę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *